Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Portal internetowy akcji Kierowcy Dzieciom działającej w ramach:

STOWARZYSZENIA RODZICÓW TERAPEUTÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU DECYBELEK 

ul.Kozłowa 25;  15-868 Białystok, NIP:5423192630; REGON: 200412587-00000 wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Białystok, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000373867. Adres email decybelek.bialystok@gmail.com, telefon kontaktowy +48600371001

2. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Portalu.

3. Zadaniem Portalu jest pomoc dzieciom z wadą słuchu w szczególności znajdujących się w Domach Dziecka, Rodzinnych Domach Dziecka, Zawodowych Rodzinach Zastępczych i podopiecznym DECYBELKA w dostępie do rehabilitacji i uzyskaniu odpowiednich aparatów słuchowych oraz udzielenie innego wymaganego wsparcia.

4. Portal umożliwia ponadto:

– wsparcie działalności STOWARZYSZENIA RODZICÓW TERAPEUTÓW I PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY Z WADĄ SŁUCHU DECYBELEK

– wsparcie akcji poprzez zakup i licytację przedmiotów, z których wpływ przekazany będzie na realizację zobowiązań,

– wsparcie Akcji Kierowcy Dzieciom poprzez zaoferowanie darów pieniężnych, rzeczowych i wolontariatu,

– zdobycie informacji o potrzebach podopiecznych,

– zdobycie informacji o działalności kierowców pomagających w ramach Akcji KIEROWCY DZIECIOM, możliwościach wsparcia w realizacji naszych celów, wydarzeniach propagujących pomoc Dzieciom i naszych dotychczasowych osiągnięciach.

II. Funkcje przeznaczone dla użytkowników

1. Użytkownik ma możliwość uzyskania informacji o działalności Akcji Kierowcy Dzieciom

2. Portal umożliwia zalogowanym Użytkownikom wzięcie udziału w licytacji wystawionego przedmiotu, z której dochód przeznaczony jest na wsparcie Akcji i Decybelka. Zalogowany użytkownik będzie mógł dodawać swoje treści, zdjęcia, itp( jeśli będą zawierały elementy charakterystyczne takie jak: nr.rejestracyjny auta, znaki firmowe) Użytkownik wstawia je na własną odpowiedzialność.

3. Z dodatkowych funkcji Portalu może korzystać osoba zalogowana posiadająca login i hasło.

4. Zabrania się rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów itp. niezgodnych z prawem. Szczególnie zabrania się: rozpowszechniania pornografii, łamania praw autorskich, działania na szkodę osób trzecich, rozsyłania SPAMu, działania na szkodę pozostałych Użytkowników.

5. W przypadku łamania postanowień regulaminu przez Użytkownika, Stowarzyszenie Decybelek ma prawo usunięcia, edycji treści lub zablokowania dostępu do profilu.

6. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nieujawniania ich osobom trzecim. Stowarzyszenie Decybelek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

7. Stowarzyszenie Decybelek nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkowników.

III. Płatność online

1. Portal umożliwia dokonywanie płatności online na konto Stowarzyszenia Decybelek  w ramach Akcji Kierowcy Dzieciom w celu wsparcia działalności Akcji Kierowcy Dzieciom.

2. Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest Blue Media S.A. Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych bluemedia.pl oraz paypal.com. Przekierowanie do bluemedia.pl lub paypal.com następuje przez kliknięcie odpowiedniego linku na Portalu. Serwis blumedia.pl umożliwia dokonywanie wpłaty za pomocą kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

3. Darczyńca samodzielne decyduje o wyborze platformy, za pomocą której przekaże darowiznę klikając w odpowiedni baner.

* Portal przy użyciu płatności blumedia.pl umożliwia dokonywanie płatności online na konto Stowarzyszenia Decybalek w ramach Akcji kierowcy Dzieciom w celu wsparcia dzieci i młodzieży  lub na drugie konto Stowarzyszenia Decybelek kampanii Akcji Kierowcy Dzieciom w celu wsparcia portalu w jego utrzymaniu oraz na cele promocyjne akcji (zakup naklejek, wykonanie gadżetów, promowanie akcji, utrzymanie serwisu, opłaty administracyjne).

* Darczyńca samodzielne decyduje o wyborze konta.

4. Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin bluemedia.pl i na paypal.com

5. W przypadku reklamacji wynikającej z pomyłki Wpłacającego w wyborze konta lub w przypadku rezygnacji z przedmiotu wylicytowanego w aukcji możliwy jest zwrot środków na konto. Jeśli  płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej  zwrot będzie wykonany na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Darczyńcy.

* W przypadku przedmiotów personalizowanych prosimy o przemyślenie zamówienia, ponieważ po wykonaniu nie będzie już możliwości dokonania zmian. Czas na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania zamówionego produktu.

6. Czas realizacji wysyłki naklejek lub innych gadżetów, w tym tych wylicytowanych wynosi do 14 dni roboczych ( ze względu na czas potrzebny na wykonanie często personalizowanych produktów). W przypadku
płatności kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

IV. Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Portalu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.

2. Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.

3. Administratorem danych osobowych użytkownika jest Stowarzyszenie Decybelek. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Bluemedia.pl oraz Paypal.com. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Stowarzyszenie Decybelek danych osobowych właścicielowi serwisu Bluemedia.pl – Blue Media S.A., z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot, przy ulicy Jana Jerzego Haffnera 6, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320590, posiadająca numer NIP 585-13-51-185, numer REGON 191781561 lub i lub w przypadku wyboru płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu PayPal.com (serwis należy do spółki PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg).

4. Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych, ich aktualizowania, usuwania i poprawiania, a także uzyskania informacji o celu ich przetwarzania.

5. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony danych osobowych zamieszczone są w dokumencie “Polityka prywatności” stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu.

V. Postanowienia końcowe

1. Stowarzyszenie Decybelek zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2. Stowarzyszenie Decybelek nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu.

3. Stowarzyszenie Decybelek ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z form wyżej wymienionych.

4. Reklamacje dotyczące funkcjonowania form wyżej wymienionych należy kierować pod adres e-mail:decybelek.bialystok@gmail.com. Rozpatrywane będą one w terminie 30 dni od dostarczenia.

Załącznik nr 1 – Polityka prywatności